Algemene voorwaarden

GARANTIE

Op alle geleverde goederen rust de normale, door de fabrikant van het geleverde product, verstrekte fabrieksgarantie. (zie product details hoe lang deze zijn) Onoordeelkundige verwerking van de geleverde producten kan de garantie doen vervallen. Het niet opvolgen van de (verwerkings) voorschriften van de fabrikant kan de garantie doen vervallen.


LEVERINGSVOORWAARDEN


ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID .

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Öz Selam Woonpaleis zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Öz Selam Woonpaleis worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Öz Selam Woonpaleis ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN .


2.1 Alle aanbiedingen van Öz Selam Woonpaleis zijn vrijblijvend en Öz Selam Woonpaleis behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Öz Selam Woonpaleis. Öz Selam Woonpaleis is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Öz Selam Woonpaleis dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.


ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALINGEN .


3.1 De vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Bij alle bestellingen zijn wij genoodzaakt transportkosten in rekening te brengen. Neem contact op met ons via email of telefonisch voor meer info over deze kosten.

3.2 Betaling kan geschieden via bij aflevering van de goederen zonder kortingen en/of compensatie tenzij anders schriftelijk overeengekomen. U dient dan wel 30% van de totaal bedrag als aanbetaling over te maken.

3.3 Indien betaling, ongeacht welke oorzaak, achterwege blijft en wij onze vordering ter incasso uit handen hebben gegeven zijn alle kosten hiervoor voor rekening van de afnemer met een minimum van 30% van het totaalbedrag en bent u een vertragingsrente van 2 % per maand verschuldigd over het openstaande bedrag.


ARTIKEL 4. LEVERING .


4.1 Producten zijn meestal uit voorraad leverbaar bij onze leveranciers. Leveringen geschieden daardoor gemiddeld 3 dagen.

4.2 Indien wij de producten niet kunnen afleveren door afwezigheid en/of anderszins zullen wij extra vracht- en opslagkosten in rekening brengen.

4.3 Levering van de producten geschiedt tot de eerste deur op de begane grond, indien deze met een palletwagen bereikbaar is tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4.4 Bestellingen kunnen alleen uitgeleverd worden als de totale bestelling bij ons binnen is. Artikelen uit een order worden niet afzonderlijk uitgeleverd.

4.5 De maximale levertijd van de artikelen bedraagt 1 week, tenzij anders is overeengekomen.

4.6 Indien een order niet compleet is afgeleverd of als de levering beschadigd is dient dit door de klant aangegeven te worden aan de chauffeur. Doet u dit niet dan kunt u eventuele beschadigingen of niet geleverde artikelen niet op ons verhalen.


ARTIKEL 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD .


5.1 De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Öz Selam Woonpaleis verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


ARTIKEL 6. RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID .


6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Öz Selam Woonpaleis de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.


ARTIKEL 7. BESTELLINGEN/COMMUNICATIE .


7.1 Voor misverstanden, verminking, vertragingen op niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Öz Selam Woonpaleis, dan wel tussen Öz Selam Woonpaleis en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Öz Selam Woonpaleis, is Öz Selam Woonpaleis niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Öz Selam Woonpaleis.


ARTIKEL 8. OVERMACHT .


8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Öz Selam Woonpaleis ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Öz Selam Woonpaleis gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Öz Selam Woonpaleis kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtsbehandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt


ARTIKEL 9. GARANTIE .


9.1 Op alle geleverde goederen rust de normale, door de fabrikant van het geleverde product, verstrekte fabrieksgarantie en voor het gelegde producten wordt er twaalf (12) maanden service verleend.

9.2 Onoordeelkundige verwerking van de geleverde producten kan de garantie doen vervallen.

9.3 Het niet opvolgen van de (verwerkings)voorschriften van de fabrikant kan de garantie doen vervallen.


ARTIKEL 10. DIVERSEN .


10.1 Wanneer door Öz Selam Woonpaleis gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Öz Selam Woonpaleis deze voorwaarden soepel toepast.

10.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Öz Selam Woonpaleis in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Öz Selam Woonpaleis vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.3 Öz Selam Woonpaleis is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10.4 Daar Öz Selam Woonpaleis op geen enkele wijze betrokken is bij de verwerking van de geleverde goederen is Öz Selam Woonpaleis op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte schade welke ontstaat door deze verwerking.

10.5 De door Öz Selam Woonpaleis geleverde goederen werken onder invloed van schommelingen in de temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid. Schade welke ontstaat door een structureel te hoge of te lage temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid valt buiten onze verantwoording en komt derhalve niet in aanmerking voor schadevergoeding.

10.6 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.7 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

10.8 Wij willen u er op wijzen dat de chauffeur uw bestelling niet naar binnen brengt. De artikelen worden geleverd tot aan waar de chauffeur kan komen met de palletwagen. Indien anders is afgesproken.

Antistatisch, watervast  en absoluut ongevoelig voor krassen. MeisterDessign laminaat LD 150 is..
€38,95
Excl. BTW:€38,95
Antistatisch, watervast  en absoluut ongevoelig voor krassen. MeisterDessign laminaat LD 150 is..
€38,95
Excl. BTW:€38,95
Antistatisch, watervast  en absoluut ongevoelig voor krassen. MeisterDessign laminaat LD 150 is..
€38,95
Excl. BTW:€38,95
Antistatisch, watervast  en absoluut ongevoelig voor krassen. MeisterDessign laminaat LD 150 is..
€38,95
Excl. BTW:€38,95
Antistatisch, watervast  en absoluut ongevoelig voor krassen. MeisterDessign laminaat LD 150 is..
€38,95
Excl. BTW:€38,95
De nieuwe Falquon Quadro tegel laminaat biedt nieuwe ideeën voor uw interieur. Het laminaat hee..
€39,95
Excl. BTW:€33,02
Dankzij de evenwichtige verhoudingen (1291 x 193 mm) is dit Classic-model voor iedere ruimte geschik..
€17,95
Excl. BTW:€17,95
De nieuwe Falquon Quadro tegel laminaat biedt nieuwe ideeën voor uw interieur. Het laminaat hee..
€39,95
Excl. BTW:€33,02
In 2018 heeft COREtec het assortiment uitgebreid met onder andere de collectie The Naturals, 14 desi..
€54,95
Excl. BTW:€45,41
In 2018 heeft COREtec het assortiment uitgebreid met onder andere de collectie Megastone, 10 designs..
€54,95
Excl. BTW:€45,41